Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Een terugblik op 2018

Waar de aandelenmarkten al vele jaren positieve rendementen lieten noteren, leverden wereldwijde aandelenmarkten in 2018 negatieve rendementen op in euro’s. Nieuwsberichten in 2018 bevatten in het algemeen artikelen over wereldwijde economische groei, bedrijfswinsten, de ongekende lage werkeloosheidscijfers in de Verenigde Staten, de gevolgen van een Brexit, de Amerikaanse handelsoorlog met China en met andere landen, en een afvlakking van de rentecurve op Amerikaanse overheidsobligaties. Tot en met september behaalden wereldwijde aandelenmarkten positieve rendementen, gevolgd door een daling in het vierde kwartaal met als resultaat een rendement  –4,9% voor de MSCI All Country World Index voor dat jaar.

Door de scherpe daling van aandelen in het vierde kwartaal vragen veel beleggers zich af hoe aandelen zullen gaan presteren in de komende periode. Dalingen van 10% op aandelenmarkten zijn in het verleden vaak voorgekomen. De S&P 500 behaalde in het vierde kwartaal een rendement van –12,1%, terwijl de MSCI All Country World Index een rendement behaalde van –11,4%. Na dalingen van 10% of meer bedroeg het rendement op aandelen op Amerikaanse markten over de daaropvolgende 12 maanden gemiddeld 70% en op andere ontwikkelde markten gemiddeld 72%. 

Figuur 1 toont enkele van de belangrijkste krantenkoppen van afgelopen jaar weer in de context van de prestaties van wereldwijde aandelenmarkten, zoals gemeten door de MSCI All Country World Index (IMI). Deze krantenkoppen worden niet aangeboden om marktrendementen te verklaren. Integendeel, ze dienen als herinnering dat beleggers dagelijkse gebeurtenissen vanuit een langetermijnperspectief moeten bekijken en moeten vermijden dat ze beleggingsbeslissingen nemen op basis van alleen het nieuws.

Marktvolatiliteit

Figuur 2 toont de prestaties van de markten na een daling van 10%, 20% en 30%. Voor elke dalingsdrempel worden rendementen getoond voor Amerikaanse Large Cap-, niet-Amerikaanse Large Cap-aandelen van ontwikkelde markten en Large Cap-aandelen van opkomende markten voor de periode van 12 maanden. Hoewel dalingen in aandelenmarkten beleggers zorgen kunnen baren, tonen gegevens aan dat markten na een daling doorgaans positieve rendementen behalen.

De toegenomen marktvolatiliteit in het vierde kwartaal van 2018 onderstreept het belang van het nastreven van een beleggingsaanpak op basis van spreiding en discipline in plaats van op basis van voorspellingen en timing. Als beleggers markten met succes willen voorspellen, moeten ze toekomstige gebeurtenissen nog nauwkeuriger voorspellen dan alle andere marktdeelnemers. Bovendien moeten ze ook voorspellen hoe andere marktdeelnemers zullen reageren op hun aangegeven gebeurtenissen. 

Er is weinig bewijs dat suggereert dat een van deze doelstellingen op consequente basis kan worden bereikt. In plaats van te proberen miljoenen beleggers te slim af te zijn, moeten beleggers er rekening mee houden dat marktprijzen snel relevante informatie opnemen en dat deze informatie zal worden weerspiegeld in verwachte rendementen. 

WERELDECONOMIE

In 2018 bleef de wereldeconomie groeien waarbij het tempo van de groei van 44 van de 45 landen werd gevolgd door de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Argentinië was naar verwachting het enige land dat zou krimpen.  Hoewel marktdeelnemers mogelijk de economische vooruitzichten van een regio in aanmerking nemen, is dit slechts één van de vele factoren die de gerealiseerde marktprestaties bepalen.

De aandelenmarkt in 2018

Wereldwijde aandelenmarkten, zoals gemeten door de MSCI All Country World Index, eindigden het jaar met een afname van –4,9%, met een significante spreiding per land.  Amerikaanse aandelen presteerden over het algemeen beter dan andere ontwikkelde markten voor het jaar, hoewel deze in het vierde kwartaal achterbleven bij andere ontwikkelde en opkomende markten. De S&P 500 Index noteerde een totaalrendement van 0,4% voor het jaar en een rendement van –12,1% in het vierde kwartaal. 

Rendementen op andere ontwikkelde aandelenmarkten waren vrijwel allemaal negatief. De MSCI World ex USA Index, die een weerspiegeling vormt van niet-Amerikaanse ontwikkelde markten, daalde gedurende het jaar met –9,8% en met –11,4% in het vierde kwartaal. De MSCI Emerging Markets Index daalde gedurende het jaar met –0,3% en in het vierde kwartaal met –6,0%. Amerikaanse Small Cap-aandelen, zoals gemeten door de Russell 2000 Index, behaalden gedurende het jaar een rendement van –6,5%.

Gevolgen van wereldwijde spreiding

Terwijl markten wereldwijd over het algemeen een negatief rendement behaalden in het vierde kwartaal, benadrukt de spreiding in hun rendement het belang van wereldwijde spreiding tijdens de neergaande markt. De MSCI All Country World Index (IMI) overtrof de MSCI Europe Index (IMI) met meer dan 5% (–5,6% versus -11,3%) voor dat jaar.

Wanneer we kijken naar de individuele landen, vertoonden 41 van de 47 landen een daling dat jaar. Aan de hand van de MSCI All Country World Index (IMI) leverden twee landen van de ontwikkelde markten positieve rendementen en waren er, onder de opkomende markten, vier in staat om een positief rendement te bereiken. Zoals gebruikelijk lopen de rendementen op landniveau sterk uiteen. In ontwikkelde markten varieerden rendementen van –20,3% in België tot 5,0% in Nieuw-Zeeland. In opkomende markten varieerden rendementen van –38,4% in Turkije tot 33,5% in Qatar — een verschil van meer dan 70%. Een grote spreiding onder landelijke rendementen is gebruikelijk, waarbij het gemiddelde verschil in opkomende markten gedurende de laatste 20 jaar op 92% lag.  Zonder betrouwbare voorspellingen over welk land de hoogste rendementen zal opleveren, benadrukt deze sterke verdeling van rendementen tussen de best presterende en de slechtst presterende landen opnieuw het belang om een gespreide aanpak te blijven hanteren, wanneer er wereldwijd wordt belegd. 

Om dit punt te benadrukken, steeg Israël van het land met de slechtste resultaten in ontwikkelde markten in 2017 (3,1%) naar het land met de op één na beste resultaten in 2018, met een rendement van –1,2%. Op dezelfde wijze steeg Qatar als opkomende markt met de op één na slechtste resultaten (–23,4%) in 2017 naar het land met de beste resultaten in 2018. Bij het overwegen van wereldwijd beleggen, moeten beleggers niet vergeten dat dit waardevolle spreidingsvoordelen oplevert. Gezien het sterke rendement van de Amerikaanse markten gedurende september, was de Amerikaanse aandelenmarkt bijvoorbeeld één van de sterkst presterende markten van het jaar. Bovendien kwam deze markt op de zevende plaats van de 47 landen in de MSCI All Country World Index (IMI) terecht. Het is echter opmerkelijk dat, indien we de afgelopen 20 jaar bekijken en teruggaan tot 1999, de Amerikaanse aandelenmarkten slechts in 10 van die jaren betere prestaties hebben neergezet — zoals bij toeval werd verwacht.

Valuta’s

Valutabewegingen droegen in 2018 bij tot het euro-rendement voor niet-eurovermogen. De verzwakking van de euro ten opzichte van de versterking van de niet-eurovaluta had een positieve invloed op rendementen voor euro-beleggers met posities in niet-gehedgede, niet-euro vermogen en leverde een bijdrage van 2,8% aan rendementen, zoals gemeten door het verschil in rendementen tussen de MSCI All Country World (IMI) Index in lokale rendementen ten opzichte van EUR. De euro verzwakte ten aanzien van verschillende valuta, met name de Amerikaanse dollar en de Japanse yen, hoewel deze versterkte in vergelijking met veel andere belangrijke valuta, waaronder de Britse pond. 

Net zoals bij rendementen van individuele landen is er geen betrouwbare manier voor het voorspellen van valutabewegingen. Beleggers moeten voorzichtig zijn wanneer ze proberen valuta te timen op basis van de recente sterke of zwakke prestaties van de euro of van andere valuta. 

Algemene prestaties marktindex 

In 2018 overtrof de MSCI Emerging Markets Value Index (IMI) zijn groei-indextegenhanger (–7,1% ten opzichte van –14,3%). Dit gebeurde echter niet in ontwikkelde markten. De MSCI World Value Index (IMI) presteerde slechter dan zijn groei-indextegenhanger (–7,0% ten opzichte van –2,8%). Small Cap-aandelen presteerden wereldwijd gezien in het algemeen slechter dan Large Cap-aandelen. De MSCI World Index presteerde bijvoorbeeld beter dan zijn Small Cap-tegenhanger (–4,1% ten opzichte van –9,5%). De MSCI Emerging Markets Index overtrof op vergelijkbare wijze zijn Small Cap-tegenhanger (–10,3% ten opzichte van –14,5%).

De combinatie van relatieve prestaties van waarde- ten opzichte van groeiaandelen binnen dit jaar en verspreid over regio’s herinnert aan het belang van het integreren van premies bij het ontwerp en beheer van portefeuilles. Binnen Amerikaanse aandelenmarkten, wanneer ten minste één van de omvangs-, waarde- en winstgevendheidspremies in een bepaald jaar negatief was, was ten minste één van de andere factoren 81% van de tijd positief.  Positieve premies kunnen een bijdrage leveren aan relatieve rendementen gedurende perioden wanneer andere premies negatief zijn.

Ontwikkelde markten 

In ontwikkelde markten presteerden Small Cap-aandelen slechter dan Large Cap-aandelen en presteerden waarde-aandelen slechter dan groeiaandelen. De MSCI World Small Cap Index daalde dat jaar met –9,5% ten opzichte van –4,1% voor de MSCI World Index. Groeiaandelen, zoals gemeten door de MSCI World Growth Index (IMI), lieten een rendement zien van –2,8% en overtroffen waardeaandelen die in 2018 –7,0% opbrachten, zoals gemeten door de MSCI World Value Index (IMI).  

Opkomende markten

In opkomende markten presteerden Small Cap-aandelen, zoals gemeten door de MSCI Emerging Markets Small Cap Index, slechter dan Large Cap-aandelen, zoals gemeten door de MSCI Emerging Markets Index. Gedurende de afgelopen 10 jaar leverden Small Caps echter een op jaarbasis berekende 12,0% op en overtroffen de Large Caps, die 10,2% opbrachten.

Waarde-aandelen hadden een rendement van –7,1%, zoals gemeten door de MSCI Emerging Markets Value Index (IMI), en presteerden beter dan groeiaandelen die –14,3% opbrachten, met gebruik van de MSCI Emerging Markets Growth Index (IMI). Dit was sinds 1999 de op vijf na grootste prestatie van waarde ten opzichte van groei in opkomende markten.

Het complementaire gedrag van omvang (klein ten opzichte van groot) en relatieve prijs (waarde ten opzichte van groei) in opkomende markten in 2018 is een goed voorbeeld van de voordelen van spreiding. Terwijl Small Cap-aandelen slechter presteerden, bleven gespreide aandelen in stand door betere prestaties onder waarde-aandelen. Deze integratie kan de betrouwbaarheid van betere prestaties vergroten en de invloed van de slechte prestaties van een individuele vermogensgroep verlichten.

Ondanks de economische tegenwind van de afgelopen jaren blijven omvangs-, waarde- en winstgevendheidspremies wereldwijd en op lange termijn consistent. Het is algemeen aangenomen dat aandelen met een hoger verwacht rendementspotentieel, zoals Small Cap- en waarde-aandelen, niet elk jaar betere resultaten bereiken. Het handhaven van discipline in deze delen van de markt is de sleutel tot het doeltreffend nastreven van langetermijnrendementen die samenvallen met omvang, waarde en winstgevendheid. 

Obligaties

Het hele jaar bekeken was het rendement op de Amerikaanse obligatiemarkt negatief; de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (gehedged naar EUR) had een rendement van –2,8%. In 2018 meldden niet- Amerikaanse obligatiemarkten hogere rendementen en leverden deze een bijdrage aan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (gehedged naar EUR) met –1,8%.

Door het jaar heen vertoonden rentecurves in veel ontwikkelde markten een opwaarts verloop wat positieve termijnpremies te verwachten gaf. In de Verenigde Staten waren gerealiseerde termijnpremies negatief, aangezien langetermijnaflossingen slechter presteerden dan hun korte termijn tegenhangers, en deze waren positief in ontwikkelde markten buiten Amerika. De FTSE Non-USD World Government Bond Index 10+ (gehedged naar EUR) had bijvoorbeeld een rendement van 1,5% voor het jaar ten opzichte van 0,2% voor de 1-10 Index.

Kredietspreidingen, die het verschil zijn tussen rentes op een lagere en hogere kwaliteit aandelenwaarden, namen gedurende het jaar toe, zoals gemeten door de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Option Adjusted Spread. Zowel wereldwijd als in de Verenigde Staten waren gerealiseerde kredietpremies negatief, aangezien ondernemingen met een lagere beleggingskwaliteit slechter presteerden dan hun tegenhangers met een hogere beleggingskwaliteit. Wereldwijd beschouwd waren overheidsobligaties, met een rendement van 0,0%, de best presterende sector, terwijl bedrijfsobligaties een rendement hadden van –3,8%, zoals aangegeven in de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (gehedged naar EUR). 

In de Verenigde Staten vlakte de rentecurve af, terwijl de rente aan het korte einde van de rentecurve ten opzichte van het lange einde relatief meer toenam. De rente op de 3 maanden Amerikaanse overheidsobligaties steeg 1,06% om het jaar te eindigen op 2,45%.

De rente op de 2 jaar Amerikaanse overheidsobligaties steeg met 0,59% naar 2,48%.  De rente op de 10 jaar Amerikaanse overheidsobligaties steeg gedurende het jaar met 0,29% om te eindigen op 2,69%. De rente op de 30 jaar Amerikaanse overheidsobligatie steeg 0,28% om het jaar te eindigen op 3,02%.  

In andere belangrijke markten vlakten rentecurven in het algemeen ook af. In het Verenigd Koninkrijk steeg de rente op 2 jaar overheidsobligaties door het jaar heen met 0,25% naar 0,75%, terwijl rentes op 10 jaar overheidsobligaties rond de 1,25% gelijk bleven.

In Duitsland eindigden rentes op overheidsobligaties met aflossingen tot en met acht jaar negatief. De rente op 2 jaar overheidsobligaties bleef vlak op -0,60%, maar rentes op 10 jaar obligaties daalden met -0,18% naar 0,24%. Rentespreidingen van andere overheidsobligaties in de eurozone in vergelijking met Duitsland werden in het algemeen ruimer: de spreiding tussen Italiaanse en Duitse 10 jaar overheidsobligaties verruimde gedurende het jaar bijvoorbeeld van minder dan 1,00% tot ruim 2,20%. 

Rentes op Japanse obligaties daalden op de rentecurve, waarbij de rente op 10 jaar overheidsobligaties in 2018 negatief eindigde.

Conclusie

In 2018 waren er talloze voorbeelden dat het lastig is om de prestaties van markten te voorspellen, dat spreiding belangrijk is en dat het handhaven van discipline noodzakelijk is, indien beleggers doeltreffend de langetermijnrendementen willen nastreven die kapitaalmarkten bieden. 

 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

Jan De Vries

Beleggers een betere financiële toekomst bieden. Dat was voor mij de reden om in 2005 De Vries Investment Services op te richten en mijn baan bij een grootbank op te zeggen. We spelen een zeer belangrijke rol in het leven van onze cliënten. Doelstellingen zoals aanvulling pensioen en aflossing hypotheek hebben een grote impact op het (financiële) welzijn van onze cliënten. Ik ben dan ook ontzettend trots dat onze cliënten onze belangrijkste ambassadeurs zijn. Een groter compliment kan men ons niet geven.

Neem contact op

Tags

Deel dit artikel

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.